Εκπαιδευτική Ρομποτική: Ανοικτή Κατηγορία

Οργανώνεται και φέτος η πρόκληση της εκπαιδευτικής ρομποτικής Ανοικτή Κατηγορία (Educational Robotics Open Category) όπου επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε συνδυασμού τύπων εξοπλισμού (π.χ ενδεικτικά Raspberry Pi και Arduino και Lego μαζί σε μία κατασκευή), αριθμού εγκεφάλων, κινητήρων, αισθητήρων και άλλων υλικών χωρίς περιορισμούς. Το θέμα είναι επίσης ανοικτό για επιλογή από την ομάδα χωρίς περιορισμό.

Όπως υπονοεί και ο τίτλος της κατηγορίας, το θέμα είναι ανοικτό και αποφασίζεται από την ομάδα. Το θέμα που θα επιλεγεί μπορεί να αφορά και να καλύπτει οποιαδήποτε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Δίνεται έτσι σε συμμετέχοντες μεγαλύτερων ηλικιών (γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο) να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και να υλοποιήσουν καινοτόμες κατασκευές ψηλότερου επιπέδου. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση στην Ανοικτή Κατηγορία είναι μία και ενιαία και αφορά όλα τα Επίπεδα ενώ θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες κατασκευές.

Οι κανονισμοί Εκπαιδευτική Ρομποτική - Ανοικτή Κατηγορία.